APA Style

Ash-Shalabi, A, M. (2008). Biografi Umar Bin Al-Khathab (cet.1). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

MLA Style

Ash-Shalabi, Ali, Muhammad. "Biografi Umar Bin Al-Khathab". cet.1 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008. .